Vi opdaterer seneste nyt om alkohollås regler

Hvad skal du vide om alkolås regler?

Alkolås regler udgør en central del af dansk lovgivning med det formål at forbedre trafiksikkerheden ved at begrænse risikoen for alkoholrelaterede trafikulykker. I Danmark reguleres alkolås loven gennem specifikke bekendtgørelser, som det er vigtigt for førere at forstå for at kunne navigere korrekt gennem systemet. Her er en grundig gennemgang af reglerne og deres betydning.

Alkolåsansøgning – Vi guider dig gennem processen

At ansøge om en alkolåsordning er afgørende for dem, der ønsker at genopnå deres køretilladelse efter alkoholrelaterede lovovertrædelser. En alkolås sikrer, at føreren kun kan køre, når de er ædru, hvilket er en væsentlig sikkerhedsforanstaltning på vejene. Sådan laver du en alkolåsansøgning

1. Forberedelse: Før du starter din ansøgning, skal du sikre dig, at du opfylder de nødvendige betingelser og dokumentationskrav. Få styr på hvad alkolåsordningen omhandler først ved at læse her

2. Kontakt borgerservice: Ansøgningsprocessen, som administreres af Færdselsstyrelsen, opstartes af din lokale borgerservice. Besøg eventuelt Færdselsstyrelsens officielle hjemmeside for at finde den relevante ansøgningsformular og yderligere instruktioner (Begge formularer skal udfyldes og hedder: P23 og P23B).

3. Udfyld ansøgningsformularerne (P23 og P23B): Følg instruktionerne på ansøgningsformularen omhyggeligt, og sørg for at inkludere alle påkrævede oplysninger og dokumentation. Aflever herefter din ansøgning på borgerservice: Når din ansøgning er udfyldt korrekt, indsender de  den. 

4. Behandling af ansøgning: Vær tålmodig under behandlingsprocessen. Færdselsstyrelsen vil vurdere din ansøgning og kontakte dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller dokumentation. Du kan med fordel kontakte Færdselstyrelsen for at sikre dig, at de har modtaget den fra borgerservice.

5. ANT-Kursus – Alkohol, Narko og Trafikkursus: Dette kursus skal gennemføres, og du tilmelder dig lokalt i din egen region. Det afholdes over 4 uger, om aftenen, og varer 3 timer hver gang. Der er mødepligt til dette. Et ANT kursusbevis er gyldigt 1 år, og hvis du er sikker på, at du bliver godkendt til at kunne køre med alkolås, kan du med fordel tage kurset med det samme, du har afleveret din ansøgning (P23 og P23B).

6. Samtale med kriminalforsorgen: Du vil blive kontaktet af én fra kriminalforsorgen til et interview, der har til formål at afklare, hvorvidt du har et behandlingskrævende alkoholproblem. Som udgangspunkt afholdes interviewet over telefonen.

7. Kontakt kørelærer for at generhverve dit (dine) kørekort: Når du er godkendt af Færdselsstyrelsen, og har deltaget i ANT-kurset, kan du kontakte en kørelærer og generhverve dit eller dine kørekort. Bemærk, at hvis du er blevet frakendt kørekortet ubetinget i 3 år, skal du generhverve samtlige af de kørekort (f.eks. til bil, motorcykel, bus, lastbil, trailer m.v.), som du havde før, hvis du ønsker at kunne køre i disse efterfølgende.

Læs seneste nyheder om alkolås lovforslag
Læs mere om alkolås lovforslag og ansøgningsprocessen

Ny lov om alkolås – læs den her

Den nyeste bekendtgørelse BEK nr 1523, baseret på færdselsloven, trådte i kraft den 16/12/2022. Denne lovgivning er designet til at regulere deltagelse i både obligatoriske og frivillige alkolåsordninger i Danmark. Læs mere om loven nedenfor

Bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning

I medfør af § 60 e, stk. 2-5, § 132 a, stk. 5, 6, 11 og 12, og § 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1710 af 13. august 2021, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til at deltage i en obligatorisk alkolåsordning efter færdselslovens § 60 a, stk. 3, eller en frivillig alkolåsordning efter færdselslovens § 132 a, stk. 1, og fastsætter herunder vilkårene for meddelelse af tilladelsen.

§ 2. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af de vilkår, som er nævnt i § 4.

Stk. 2. Kriminalforsorgen fører tilsyn med gennemførelsen af alkoholistbehandlingen som betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, jf. § 3.

Stk. 3. Inden der meddeles tilladelse til deltagelse i en alkolåsordning, skal Færdselsstyrelsen vejlede deltageren om de rettigheder og pligter, som følger af ordningen, herunder om virkningen af vilkårsovertrædelser.

Kapitel 2

Vilkår m.v.

§ 3. Det er en betingelse for deltagelse i den frivillige alkolåsordning, at ansøgeren har gennemgået en personundersøgelse. Hvis det ved undersøgelsen konstateres, at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, skal der fastsættes vilkår om, at ansøgeren underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst 1 års varighed.

§ 4. En tilladelse til deltagelse efter § 1 meddeles på vilkår af, at ansøgeren i alkolåsperioden

1) kun fører et køretøj, hvori der er installeret en godkendt alkolås, jf. § 5,

2) lader alkolåsen kontrollere i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 3,

3) ikke forsøger at manipulere eller deaktivere alkolåsen,

4) ikke forsøger at starte køretøjet under omstændigheder omfattet af færdselslovens § 53,

5) ikke lader andre foretage udåndingsprøver i alkolåsen i deltagerens sted og

6) kun benytter sit alkolåskørekort til kørsel i Danmark.

Stk. 2. For tilladelsen kan der endvidere fastsættes andre vilkår, der findes påkrævet for deltagerens gennemførelse af alkolåsordningen.

Kørsel med alkolås m.v.

§ 5. Deltagere i alkolåsordningen må i alkolåsperioden kun føre et køretøj, hvori der er installeret en alkolås, som opfylder kravene i bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås.

Stk. 2. Alkolåsen skal være installeret i et køretøj, hvortil deltageren er registreret som ejer eller bruger.

Stk. 3. Det påhviler deltageren at påse, at alkolåsen installeres og løbende undergives service i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås.

Kapitel 3

Tilbagekaldelse af tilladelse

§ 6. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen til at deltage i alkolåsordningen, hvis deltageren

1) ikke overholder betingelserne for alkoholistbehandlingen, jf. § 3,

2) overtræder et eller flere af de i § 4, stk. 1, nævnte eller efter § 4, stk. 2, fastsatte vilkår, eller

3) selv udtræder af ordningen.

Stk. 2. Når tilladelsen tilbagekaldes, bortfalder retten til at føre motordrevet køretøj i resten af alkolåsperioden.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 7. Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Trafikstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klager over Færdselsstyrelsens afgørelser efter § 6, stk. 1, kan ikke medføre udsættelse af gennemførelsen af afgørelserne.

Stk. 4. Afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser efter § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, kan forlanges indbragt for domstolene efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

Stk. 5. Fristen for klage efter stk. 1 er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Kapitel 5

Gebyr

§ 8. For deltagelse i en alkolåsordning betaler deltageren følgende gebyr:

1) Obligatorisk ordning: 430 kr.

2) Frivillig ordning med personundersøgelse: 2.765 kr.

3) Frivillig ordning uden personundersøgelse: 475 kr.

Stk. 2. Hvis der ved deltagelse i den frivillige alkolåsordning meddeles vilkår om alkoholistbehandling, jf. § 3, betaler deltageren yderligere et gebyr på 17.000 kr. til dækning af kriminalforsorgens omkostninger til tilsyn med behandlingen, jf. § 2, stk. 2.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 280 af 23. marts 2015 om deltagelse i en alkolåsordning ophæves.

Stk. 3. Sager, der er indbragt for politiet inden den 1. oktober 2021, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af politiet, færdigbehandles af Færdselsstyrelsen.

Stk. 4. Klager over politiets afgørelser, der er indgivet til Færdselsstyrelsen inden den 1. oktober 2021, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Færdselsstyrelsen, færdigbehandles af Trafikstyrelsen.

Færdselsstyrelsen, den 22. september 2021

Stefan Søsted

/ Sammi Jonas Fantassi

Se færdselsstyrelsens reglement her